Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "Μία νέα Ἐνορία στή Μητρόπολή μας"Μέ τό π ­ριθ­μόν 7/31-12-2013 Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα πού δη­μο­σι­εύ­θη­κε στήν ­φη­με­ρί­δα τς Κυ­βερ­νή­σε­ως (Φ.Ε.Κ. 12/15-1-2014, τε­χος Α’) ­δρύ­θη­κε μιά νέα ­νο­ρί­α στή Μη­τρό­πο­λή μας καί συγ­κε­κρι­μέ­να στήν ­δρα τς Μη­τρο­πό­λε­ως, τόν δ­μο τς Νέ­ας Σμύρ­νης.

Πρό­κει­ται γιά τήν ­νο­ρί­α το ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους κον­τά στό ­ω­ση­φό­γλει­ο ­δρυ­μα. ­τσι τό ­νει­ρο καί ­πι­θυ­μί­α πολ­λν χρι­στια­νν πού κα­τοι­κον στήν πε­ρι­ο­χή γύ­ρω ­πό τόν ­γιο Χα­ρά­λαμ­πο ­γι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­ς.

Τό Πα­ρεκ­κλή­σιο το ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους λει­τουρ­γο­σε ­τυ­πα σάν μιά μι­κρή ­νο­ρί­α ­δ καί πολ­λά χρό­νια. Πολ­λοί ­πό τούς χρι­στια­νούς μας ­πι­δί­ω­καν νά κ­κλη­σι­ά­ζον­ται στόν ­μορ­φο καί κα­τα­νυ­κτι­κό να­ό μέ τόν ν­τυ­πω­σια­κό καί γα­λή­νιο πε­ρι­βάλ­λον­τα χ­ρο, δί­πλα στήν πο­λύ­βου­η λε­ω­φό­ρο Συγ­γρο.

Τήν τε­λευ­ταί­α δε­κα­ε­τί­α μό­νι­μη πα­ρου­σί­α ς ­φη­με­ρί­ου το Να­ο το π. ­ω­άν­νου Πα­τε­ρά­κη ­δω­σε στή λει­τουρ­γι­κή ζω­ή το Πα­ρεκ­κλη­σί­ου ξε­χω­ρι­στή ζων­τά­νια. Τό κ­κλη­σί­α­σμα πύ­κνω­σε ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Πολ­λοί ε­ναι α­τοί πού ρ­χον­ται γιά νά ­ξο­μο­λο­γη­θον καί ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ροι ο πι­στοί πού συμ­με­τέ­χουν στίς κα­τα­νυ­κτι­κές ­γρυ­πνί­ες πού γί­νον­ται.

Ε­χό­μα­στε νέ­α ­νο­ρί­α το ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους νά ­πο­τε­λέ­σει μιά πραγ­μα­τι­κή πνευ­μα­τι­κή ­α­ση γιά τήν πό­λη μας.   

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

(ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 
Λεωφ. Συγγρού 219, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121)