Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Αλλαγές στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.


Θέματα οργάνωσης, οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.


Ξεκινώντας από το άρθρο 80 του νομοσχεδίου, μειώνεται σε ένα μήνα, πριν από τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, ο εκλογικός περιορισμός, σε ό,τι αφορά στη μεταβολή υπηρεσιακών καταστάσεων μεταβολές δημοτικών υπαλλήλων, άρθρο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για απελευθέρωση των απολύσεων, για όσους δημοτικούς υπαλλήλους έχουν τεθεί σε καθεστώς «διαθεσιμότητα» και δεν έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν σε άλλη θέση του Δημοσίου.

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι, οι εκλογικοί περιορισμοί δεν θα ισχύσουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενόψει των εποχικών θερινών αναγκών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, την πυρασφάλεια, τις ανάγκες συμβασιούχων για τη φροντίδα βρεφών, νηπίων κ.α.) και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, προκειμένου να μην ανακοπεί η απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων.

Επίσης, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών εξαιρεί από την αναστολή διορισμών σε Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού, τους υπηρετούντες υπαλλήλους που έχουν πετύχει τον διορισμό τους σε άλλη θέση του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Επίσης, διεκπεραιώνονται εκκρεμότητες υποψηφίων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν ως προς την αναμόρφωση των τελικών πινάκων επιτυχόντων στους Δήμους.
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι που έχουν κατοχυρώσει τη θέση τους στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους και υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διορίζονται από 22-09-2013 και τίθενται σε καθεστώς «διαθεσιμότητας» από 23-09-2013.

Οι βασικές προβλέψεις του Σ/Ν

- Εισάγεται το «διευθυντικό» δικαίωμα του Δημάρχου, που αποκτά πλέον τη δυνατότητα να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, των Δημοτικών Ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να καλύψει άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η μετακίνηση του υπαλλήλου μπορεί να διαρκέσει πέντε χρόνια και να παραταθεί για πέντε χρόνια, ακόμη.

- Αλλάζουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες, αιρετοί των Ο.Τ.Α. τίθενται σε αργία. Έτσι, τίθενται σε αργία οι αιρετοί που έχουν καταδικασθεί σε α' βαθμό για κακουργήματα και όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για πλημμελήματα. Εξαιρούνται της ιδιάζουσας δωσιδικίας, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι για πλημμελήματα που φέρεται να έχουν τελέσει.

- Επικεφαλής Συνδυασμών και υποψήφιοι στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010 αποκτούν δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων επιβολής προστίμων των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών & Εκλογικών Παραβάσεων, που δεν έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα.

- Παρέχεται δυνατότητα επανόδου στην Υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που παραιτούνται υποχρεωτικά από τη θέση τους για να θέσουν υποψηφιότητα στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

- Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Ελεγκτών Νομιμότητας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί πλήρως ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών τους.

- Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α. σε άλλον Ο.Τ.Α. για δυο έτη καθώς και η δυνατότητα παράτασης άλλου ενός χρόνου. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης υπαλλήλων της Αιρετής Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που υπηρετούν στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, για δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα, μίας ή δύο φορών.

- Υποχρέωση των αιρετών των Ο.Τ.Α. β' Βαθμού να υποβάλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

- Στην ίδια υποχρέωση υποβάλλονται, επίσης, τα μέλη των Δ.Σ. ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των, ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ΠΕΤΑ Α.Ε., ΙΤΑ και του ΚΕΘΙ.

- Δημιουργείται ξεχωριστό Μητρώο για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών και ορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο οικονομικής διοίκησης και διαχείρισής τους.

- Το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζεται κατ' αναλογία των Δήμων στα Δημοτικά Ιδρύματα, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Συνδέσμους τους, εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών.

- Ρυθμίζονται τα δάνεια των Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς να παρακρατούνται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των οικείων Δήμων, που είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους.

- Εξαιρούνται της υποχρέωσης Ταμειακής Υπηρεσίας οι μικροί πληθυσμιακά Δήμοι και οι Δήμοι με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Παρέχεται υποχρεωτικά διοικητική εξυπηρέτηση για την Ταμειακή Υπηρεσία από Δήμο που θα ορίσει ο Γ.Γ. της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, παραχώρησης, σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για ανταποδοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (όπως φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων κ.α.) με εκχώρηση ή ενεχυρίαση των συναφών τελών, προκειμένου να αποφεύγουν τη σύναψη δανείων. Για τη σύναψη απαιτείται απόφαση από τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Ορίζεται στο 18% το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, διατηρουμένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων, στα έργα που που εκτελούν οι Δήμοι από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

- Εισάγεται δυνατότητα καταβολής τέλους στους Ο.Τ.Α. από επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ισόποσες δόσεις και παροχή της άδειας, εφόσον έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% της οφειλής. Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μιας δόσης επιφέρει αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας.

- Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις.

- Επαναφέρεται στους Δήμους η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών και ρυθμίζεται η αναδρομικότητα των παρατάσεων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, δεδομένου ότι η έναρξη των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν είναι πρακτικά εφικτό να αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Επίσης, ρυθμίζεται η σίτιση των μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων.

- Προβλέπεται αναστολή του ειδικού τέλους ταφής για τους Δήμους, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί οι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

- Τέλος, εισάγεται η υποχρεωτική παροχή από τους Δήμους, υπηρεσιών δωρεάν πρόσβασης στο Ίντερνετ σε πολυσύχναστους δημόσιους εξωτερικούς χώρους.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου